+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Global and local scenarios for education with social change in the background 

Globalne i lokalne scenariusze dla edukacji ze zmianą społeczną w tle

 

DOI: 10.34866/71r8-kz48

Anna Pogorzelska
ORCID: 0000-0001-5446-5485

 

 

Słowa kluczowe: zmiana społeczna, szkoła, młode pokolenie.

Key words: social change, school, young generation

Streszczenie: Szybkie tempo zmian, jakie dotyka niemalże wszystkich obszarów życia współczesnego człowieka, sprawia, że stawiany jest on przed wyzwaniami, których nikt wcześniej nie doświadczał. Stąd też wielkie nadzieje pokładane są w edukacji, w jej instytucjach, gdzie młode pokolenia będą przygotowywane na zmiany w przyszłości. Niestety, jak twierdzi szerokie grono ekspertów oświatowych, szkoła w naszym kraju pozostaje nadal w starym schemacie funkcjonowania, nie przystając tym samym do możliwości i potrzeb młodych pokoleń. Dlatego koniecznym i pilnym zadaniem polskiego szkolnictwa jest poszukiwanie nowych modeli edukacyjnych, w których uczeń będzie mógł nie tylko wykorzystywać swój twórczy potencjał, drzemiące w nim siły, ale również pokonywać własne ograniczenia i słabości. Inspiracją do omówienia prezentowanych w tekście scenariuszy dla edukacji były raporty: OECD Schooling Scenarios in Brief 2007; Polska 2030, 2009; Edukacja Przyszłości, 2020 i in.

.

Abstract: The changes that affect almost all areas of modern man's life mean that he is faced with challenges that no one has experienced before. Hence, great hopes are placed on education and its institutions, where young generations will be prepared for changes in the future. Unfortunately, as stated by a large group of educational experts, the Polish school remains in the old pattern of functioning and does not meet the needs of young generations. Therefore, the necessary and urgent task of Polish education is to search for new educational models in which the student will not only be able to use their creative potential and their strengths, but also overcome their own limitations and weaknesses. The educational scenarios presented in the text were inspired by the following reports: OECD Schooling Scenarios in Brief 2007; Poland 2030, 2009; Education of the Future, 2020, et al.

.