+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Intercultural Competence Development for International Business Environment

Rozwój kompetencji międzykulturowych w międzynarodowym środowisku biznesowym

 

DOI: 10.34866/c4kw-1469

Garazi Azanza Martínez de Luco
ORCID: 0000-0002-4792-5735

José Antonio Campos Granados
ORCID: 0000-0002-0148-5471

Paulina Mizerska
ORCID: 0000-0001-6230-8412

Remigiusz Mazur
ORCID: 0000-0002-5085-7083

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy, kompetencje międzykulturowe, zarządzanie międzykulturowe, globalne przywództwo, międzykulturowość, zarządzanie.

Key words: professional development, intercultural competences, intercultural management, global leadership, interculturality, management.

Streszczenie: Artykuł stanowi podsumowanie prac przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół w ramach projektu Interculturality: Rozwój kompetencji międzykulturowych dla międzynarodowego środowiska biznesowego, finansowanego z programu Erasmus+, którego celem było opracowanie materiałów umożliwiających edukatorom rozwój kompetencji międzykulturowych u osób dorosłych w postaci programu szkoleniowego oraz kursu doskonalenia zawodowego CPD (ang. CPD – Continuing Professional Development), oferującego otwarte zasoby edukacyjne. Partnerzy z czterech krajów (Polska, Włochy, Hiszpania, Turcja), bazując na analizie literatury naukowej, wskazali główne zagadnienia i obszary składające się na kompetencje międzykulturowe, istotne dla osób pracujących w międzynarodowym środowisku. Ostateczne rezultaty projektu zostały osiągnięte poprzez analizę dostępnych na rynku europejskim szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji międzykulturowych, konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorstw funkcjonujących w międzynarodowym środowisku, identyfikację luk, opracowanie treści kursu szkoleniowego oraz pilotażowe testy wypracowanych rezultatów prac intelektualnych. Efekty przeprowadzonych prac podkreślają znaczenie posiadania kompetencji międzykulturowych w kontekście zarządzania organizacjami wielokulturowymi.

Abstract: The article presents the results of the work that has been carried out by an international team of partners from Poland, Italy, Spain, and Turkey as part of the Erasmus+ project entitled.Interculturality – Intercultural Competence Development for International Business Environment. The project aimed to develop materials enabling educators to improve intercultural competences of adults by means of a training program and Continuing Professional Development course which are offered as open educational resources. Main issues and areas that constitute intercultural competences, important for people working in the international environment, were identified on the basis of scientific literature analysis. The final results of the project were achieved through the examination of training courses dedicated to developing intercultural competences that are available on the European market, consultations with representatives of international enterprises, gaps identification, preparation of the training program as well as pilot testing of the developed materials. Project results and the work that has been done in the transnational partnership of the Erasmus+ project highlight the importance of developing intercultural competences in the context of managing multicultural organisations.