DLA AUTORÓW

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie Autorów z kraju i zagranicy. Czasopismo jest kwartalnikiem naukowym, ukazującym się 4 razy w roku w wersji drukowanej 8 - 10 ark. druk. i wersji rozszerzonej w Internecie o dodatkowy rozdział.
Misją Edukacji Ustawicznej Dorosłych Polish Journal Continuing Education jest wspomaganie rozwoju nauki poprzez publikację wartościowych prac istotnych dla współpracy międzynarodowej, wymiany dobrych praktyk, głównie poprzez prezentację najnowszych wyników badań własnych.

 1. Informacje ogólne
  • Publikujemy tylko recenzowane oryginalne artykuły, podejmujące problemy badawcze ustawicznej edukacji zawodowej w zakresie andragogiki pedagogiki pracy, pedagogiki porównawczej z odniesieniem do stanu wiedzy w świecie.
  • Przeciwdziałamy przypadkom ghostwriting i guest autorship.
  • Autorzy składają w Redakcji oświadczenia: praca nie była i nie będzie w takiej postaci publikowana w innym wydawnictwie; o wkładzie poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji; podają źródła finansowania pracy; informacje o autorze (imię, nazwisko, miejsce pracy, adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail).
 2. Artykuły
  • Artykuł powinien zawierać tytuł, słowa kluczowe, streszczenie (język polski i angielski), wprowadzenie, ramy teoretyczne, założenia metodologiczne, analizę i interpretację wyników badań oraz podsumowanie wraz z rekomendacją, z także cytowane źródła literatury minimum 10 o światowym zasięgu.
  • Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 8 stron (20 000 znaków) inne informacje o konferencjach i recenzje książek do 2 stron (6000 znaków).
  • Tekst artykułu opracowany w edytorze tekstu Microsoft Word. Format czcionki: Times New Roman 11 pkt. Odstępy pomiędzy wierszami pojedyncze.
  • Artykuł należy przekazać lub przesłać sekretarzowi redakcji w formie elektronicznej (poczta elektroniczna) lub drukowanej.
 3. Autorzy
  • Autorzy przedstawiając artykuł, do publikacji akceptują ogólne warunki (przedstawione w informacjach do autorów i procedurze recenzowania oraz umowie wydawniczej) i formy współpracy z recenzentami i redakcją.
  • Autorzy nie otrzymują honorariów z wyjątkiem artykułów zamawianych przez redakcję.
  • Artykuły są drukowane w działach problemowych (tematycznych). Autor po wstępnej kwalifikacji w ciągu 30 dni jest informowany pocztą elektroniczną o orientacyjnym terminie publikacji.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów bez porozumienia z Autorem.
  • Autorzy otrzymują dwa egzemplarze autorskie czasopisma.

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
« góra strony

NOWY NUMER
4/2018
Download

Spis treści 4/2018
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 82 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2018