EDITORIAL TEAM

dr Krzysztof Symela – ITeE – PIB, (redaktor naczelny)
prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski
dr Dorota Koprowska ITeE – PIB, (z-ca redaktora naczelnego)
dr Katarzyna Pladys – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
dr hab. Czesław Plewka, prof. PK
prof. dr hab. Ewa Przybylska, – UMK
dr Małgorzata Szpilska – ITeE – PIB
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE – PIB, (z-ca redaktora naczelnego)
mgr Joanna Tomczyńska, – ITeE – PIB (sekretarz)


Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Redakcja "Edukacja Ustawiczna Dorosłych"
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
tel +48 (48) 36 442 41 w. 245
e-mail joanna.tomczynska@itee.radom.pl

Redaktorzy tematyczni
dr Tomasz Kupidura, mgr Katrzyna Skoczylas ITeE – PIB: andragogika, wykluczenie społeczne dorosłych, mechanizmy i programy wsparcia,
dr Dagmara Kowalik UTH, dr Małgorzata Bogaj UJK: pedagogika pracy, ustawiczna edukacja zawodowa,
dr Jolanta Religa, mgr Katarzyna Sławińska ITeE – PIB: internacjonalizacja pracy, kształcenia badań, projekty międzynarodowe,
dr hab. Daniel Kukla AJD, dr Mirosław Żurek ITeE – PIB: badania pracy, kwalifikacje i kompetencje, rozwój zawodowy, doradztwo zawodowe, rynek pracy
dr hab. Eunika Baron – Polańczyk, prof. UZ, dr hab. Henryk Noga, prof. UP Kraków: innowacyjne technologie kształcenia zawodowego, edukacja informatyczna.

Linguistic editors
dr Małgorzata Szpilska – j. polski; j. angielski
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom
mgr Anna Falkiewicz – j. niemiecki
Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu
mgr Michał Nowakowski – j. hiszpański
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom
dr Mirosław Żurek – j. rosyjski
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom

Statistical editor
mgr Tomasz Frankowski

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 3644778
« top

NEW ISSIUE
4/2019

Download
Scientific-research quarterly
has been published since 1993
Circulation: 500 copies
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Journal scored by The Ministry of
Science and Higher Education - 20 scores
Registered in The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012