O CZASOPIŚMIE

Kwartalnik naukowy ukazuje się od 1993 r. Łącznie ukazało się 103 tomy i 82 000 egz., format B5 objętość 120-160 s.
Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych. Około 1/3 publikacji zagranicznych lub traktujących o problematyce projektów europejskich i światowych.
Artykuły dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy. Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym.
Autorami publikowanych artykułów są uczeni polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, doświadczeni praktycy, organizatorzy edukacji dorosłych oraz młodzi, rozpoczynający swoje kariery pracownicy nauki. Na łamach pisma publikowali: J. Półturzycki, T. Nowacki, Zb. Kwieciński, T. Lewowicki, S. Kwiatkowski, T. Aleksander oraz z zagranicy: B. Bartz, A. Bielajeva, Samlowski, N. Greger, L. Mats, N. Niczkało, H. Schmidt, W. Höhn, E. Kreker, M. Auer.
Artykuły są recenzowane. Wszystkie posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim. Indexing: Czasopismo punktowane na liście MNiSzW – 14 punktów (www.nauka.pl), Registered in: ERIH-PLUS The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; DOAJ Directory of Open Access Journal; OAJI Open Academic Journals Index. W Radzie Programowej są uczeni i praktycy reprezentujący polskie i europejskie środowisko naukowe, w tym Per Paludan Hausen (EAEA); Michael Auer (IGIP); Thiemo Fojkar (EVBB);). Radzie przewodniczy prof. dr hab. Tadeusz Aleksander. Patronat i współpraca: European Association for the Education of Adults (EAEA); International Society for Engineering Education (IGIP); Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger (EVBB).
Wydawca - Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu.
Redaktor naukowy: dr inż. Krzysztof Symela, Kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej ITeE-PIB, Radom.

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
« góra strony

NOWY NUMER
4/2018
Download

Spis treści 4/2018
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 82 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2018