Edukacja Ustawiczna Dorosłych - PJoCE ma otwarty dostęp (OPEN) do swoich zasobów.
Opublikowane artykuły są dostępne bez opłat w formacie PDF.
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu


Committee on Publication Ethics – COPE

Według Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – za publikację artykułu naukowego w Edukacji Ustawicznej Dorosłych autor otrzymuje - 20 punktów.

Wydawca, współpraca, patronat


Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom


  • European Association for the Education of Adults

  • International Society for Engineering Education

  • Europäischer Verbande Beruflicher Bildungsträger

  • Association for Career and Technical Education Research

  • International Vocational Education and Training Association

  • Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
    Instytut Oświaty Dorosłych w Kijowie

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
NOWY NUMER
3/2020
Download

Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 20 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji, Copyright ITeE, 2019
Darmowy licznik odwiedzin