Edukacja Ustawiczna Dorosłych - PJoCE ma otwarty dostęp (OPEN) do swoich zasobów.
Opublikowane artykuły są dostępne bez opłat w formacie PDF.
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu

Uprzejmie informujemy, że Edukacja Ustawiczna Dorosłych otrzymała rekomentację dofinansowania (pismo z dnia 01.03.2019 r. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" i jest przewidziana do objęcia finansowaniem.

Committee on Publication Ethics – COPE

Według aktualnego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z 23 grudnia 2015 roku) - część B - poz. 468, za publikację artykułu naukowego w Edukacji Ustawicznej Dorosłych od 2015 r. autor otrzymuje - 14 punktów.

Wydawca, współpraca, patronat

Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom

  • European Association for the Education of Adults

  • International Society for Engineering Education

  • Europäischer Verbande Beruflicher Bildungsträger

  • Association for Career and Technical Education Research

  • International Vocational Education and Training Association

  • Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
    Instytut Oświaty Dorosłych w Kijowie

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
      
NOWY NUMER
4/2018
Download

Spis treści 4/2018
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 82 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2018
Darmowy licznik odwiedzin