Edukacja Ustawiczna Dorosłych ma otwarty dostęp do swoich zasobów. Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie są dostępne bez opłat w formacie PDF

Committee on Publication Ethics – COPE

Według najnowszego wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z 23 grudnia 2015 roku) - część B - poz. 468, za publikację artykułu naukowego w Edukacji Ustawicznej Dorosłych w roku 2015 autor otrzymuje - 14 punktów.

Wydawca, współpraca, patronat

Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom

  • European Association for the Education of Adults

  • International Society for Engineering Education

  • Europäischer Verbande Beruflicher Bildungsträger

  • Association for Career and Technical Education Research

  • International Vocational Education and Training Association

  • Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
    Instytut Oświaty Dorosłych w Kijowie

  • Dubnicki Technologiczny Instytut w Dubnicy nad Vahem, Słowacja

      
NOWY NUMER
1/2018

Download
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowo-Metodyczny
Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 78 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2012
Darmowy licznik odwiedzin